Regulamin wypożyczalni

§ 1

Klientem wypożyczalni może być każda osoba / firma, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych następuje po podpisaniu Dokumentu wypożyczenia.

§ 2

Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

§ 3

Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (dostarczenie / odbiór).
Sposób wypożyczenia:
a) Przed wypożyczeniem niezbędna jest rezerwacja sprzętu drogą elektroniczną
b) W przypadku braku potwierdzonej rezerwacji nie gwarantujemy dostępności wypożyczanego sprzętu.

§ 4

Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

stół koktajlowy w ogrodzie
§ 5
Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (odbiór).
§ 6
Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
§ 7
Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.  
§ 8
Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie i odbiór sprzętu ustalone są w cenniku. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu.

 

§ 9

Odpowiedzialność Klienta:
a) Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu sprzęt do czasu oddania go do Wypożyczalni
b) Pod względem technicznym sprzęt zwracany musi być w stanie niezmienionym od stanu wydania
c) Wypożyczający ponosi wszystkie koszty związane z brakiem lub uszkodzeniem sprzętu Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy.  Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.  

 

§ 10
Płatność za wypożyczenie następuje przy pobieraniu sprzętu z Wypożyczalni lub przy odbiorze od pracownika dostarczającego sprzęt naszym transportem.
§ 11
Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie regulują obowiązujące akty prawne
pdf ikona
Cennik strat

TRANSPORT

  1. Zamówiony sprzęt dostarczamy pod podany przez klienta adres. 
  2. Dostawa na terenie Warszawy – 100zł netto ( poziom „0”/ parter ) 
  3. Dostawa z wniesieniem: do ustalenia ( w zależności od kondygnacji i ilości sprzętu ) 
  4. Koszt dostawy poza Warszawą – do ustalenia  ( w zależności od kondygnacji i ilości sprzętu )